referanser

Under presenterer vi store og små ferdigstilte prosjekter, gjennomført for både offentlige og private oppdragsgivere.

Gangveg, Dombås

 

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

 

To traséer med ny gang- og sykkelveg ble ferdigstilt i 2012. Første strekning er ved E6 nord for Dombås, fra Lieng til Tverrbekken. 500 meter ny gang- og sykkelveg er oppført, med ny gangbru over E6, grøfting mot E6, legging av nytt VA-anlegg for Dovre Kommune samt flytting av eksisterende lokal veg. Trasé to er en 720 meter lang strekning langs E136 vest for Dombås, fra HV-skolen til Skåtådalen. Den nye traséen gir sammenhengende gang- og sykkelveg fra Dombås sentrum til Jora Industriområde.

Renseanlegg, Hjerkinn

 

Oppdragsgiver: Statskog

 

Nytt renseanlegg for

Tverrfjellet gruver på Hjerkinn på Dovrefjell er oppført, inkludert 2200 m ny rørledning, rensedammer og støping av demning i jernbanetunnel fra gruven.

Testes og sluttdokumenteres våren 2015.

 

Gjennomført av Snøhetta Anlegg DA.

Rasoverbygg. Drivdalen

 

Oppdragsgiver: BMO

 

Ved Øylia i Drivdalen har jernbanen fått nytt rasoverbygg. Ferdigstilt i slutten av 2014.

 

Gjennomført av Snøhetta Anlegg DA.

Helårs rasteplass, Dovrefjell

 

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

 

På Storhusranden på Dovrefjell har vi oppgradert eksisterende rasteplass, med nytt toalettbygg, mur, bord og benker og treplatting.

 

Gjennomført av Snøhetta Anlegg DA.

 

Foto: Folldal Industrielektro AS

Referanseprosjekter

Vann og avløp,

Dovreskogen

 

Oppdragsgiver: Dovre Kommune

 

Boliger på Dovreskogen tilknyttet kommunalt vann og avløp, har fått ny vannforsyning og vannbehandlings-anlegg. Nye brønner er gravd ut ved Lågen, og nytt ledningsnett er lagt opp til nye Kolden høydebasseng.

 

 

Dombås Hotel

 

Oppdragsgiver: Privat

 

I fobrindelse med byggingen av nye Dombås Hotel, har Jan Haugen AS gjennomført alt grunnarbeid, samt etablering av veger, parkeringsplasser og grøntareal.

 

Foto: Dombås Hotel

 

© Jan Haugen AS 2015 post@janhaugenas.no - Jora Industriområde 2660 DOMBÅS